Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ֆլավամեդ® դեղաչափի հաշվիչ

Ֆլավամեդ® դեղաչափի հաշվիչ

Դեղաչափի տվյալ հաշվարկը կօգնի ձեզ արագ հաշվարկել Ֆլավամեդ®-ի ճիշտ դեղաչափը (ձեր կամ ձեր երեխայի համար): 

 

1․ Ընտրեք, ով է ընդունելու Ֆլավամեդ® դեղամիջոցը

Երեխաներ 2-5 տարեկան

  Երեխաներ 2-5 տարեկան

  1/2 չափիչ գդալ օրական 3 անգամ

  Օրական 3 անգամ 2,5 մլ ներընդունման  լուծույթ

  Երեխաներ 6-12 տարեկան

   Օրական դեղաչափը 6-ից 12 տարեկան երեխաների համար

   1/2 չափիչ գդալ օրական 3 անգամ

   Օրական 3 անգամ 2,5 մլ ներընդունման  լուծույթ

   Օրական դեղաչափը 6-ից 12 տարեկան երեխաների համար

   1/2 դեղահատ օրական 2-3 անգամ

   Դեռահասներ 12 տարեկանից բարձր և մեծահասակներ

    Դեռահասներ 12 տարեկանից բարձր և մեծահասակներ

    Առաջին 2-ից 3 օրվա ընթացքում

    2 չափիչ գդալ օրական 3 անգամ

    Օրական 3 անգամ 10 մլ ներընդունման լուծույթ

    Այնուհետև

    2 չափիչ գդալ օրական 2 անգամ

    Օրական 2 անգամ 10 մլ ներընդունման լուծույթ

    Օրական դեղաչափը 12 տարեկան դեռահասների և մեծահասակների համար

    Առաջին 2-ից 3 օրվա ընթացքում

    1 դեղահատ օրական 3 անգամ

    Այնուհետև

    1 դեղահատ օրական 2 անգամ

    Օրական դեղաչափը 12 տարեկան դեռահասների և մեծահասակների համար

    Առաջին 2-ից 3 օրվա ընթացքում

    1/2 դյուրալույծ դեղահատի 1/2 օրական 3 

    Այնուհետև

    Դյուրալույծ դեղահատի 1/2 օրական 2 անգամ

    Մեծահասակներ

     Օրական դեղաչափը մեծահասակների համար

     4 չափիչ գդալ օրական 2 անգամ

     Օրական 2 անգամ 20 մլ ներընդունման լուծույթ

     Օրական դեղաչափը մեծահասակների համար

     2 դեղահատ օրական 2 անգամ

     Օրական դեղաչափը մեծահասակների համար

     1 դյուրալույծ դեղահատ օրական 2 անգամ

     (Իմացեք ավելին Ֆլավամեդ® դեղամիջոցի մասին

     Ֆլավամեդ® ՀՏՀ-ներ

     Ինչպե՞ս է գործում Ֆլավամեդ®