Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Հազի տարբեր տեսակներ

Դասակարգում` ըստ տևողության

Հազը կարելի է դասակարգել` ըստ դրա տևողության կամ խորխի արտադրության

Դասակարգում` ըստ տևողության

Սուր հազ. 

hանկարծակի սկիզբ, տևում է մինչև երեք շաբաթ

Ենթասուր հազ.

Տևում է երեքից մինչև ութ շաբաթ 

Քրոնիկ հազ.

Տևում է ավելի, քան ութ շաբաթ 

Դասակարգում` ըստ խորխի արտադրության

Չոր կամ ոչ պրոդուկտիվ հազ 

Չի արտադրվում խորխ  

Թաց կամ պրոդուկտիվ հազ 

Թաց կամ պրոդուկտիվ հազ 

Իմացեք ավելին Ֆլավամեդ®-ի մասին

Ֆլավամեդ ՀՏՀ-ներ

Ինչպե՞ս է գործում ®լավամեդ®-ը